עבודת קיץ 4 יחידות-יואל גבע

1    2      3    4      5

6      7      8      9      10

11    12      13      14 

15    16      17      1      2 

3    4      5      6      7      8 

9   10      11      12      13      14 

15  16    17    18    19    20     

21    22    23    24    25 

26    28    29    30 

31    32    33    34     

36    37    38     

40    42 

1    2    3    4    5 

6    7    8    9    10    11      

12    1    2    3    4 

5    6    7      8    9 

1    2    3      4    5 

6

7    8      9    10 

11      12      13      14 

15    16    17    18 

1      2    3    4 

5    6    7    8 

9    10     

11    12    13      14    15    16    17 

1    2    3    4    5 

6    7    8      9    10 

11    12    13    15 

2      3    4    5    6    7 

8    9    10    11    12 

פתרונות מלאים ומפורטים לעבודת הקיץ של יואל גבע 4 יחידות.